پرداخت الکترونیک (فطریه و کفاره)

  • سادات باید فطریه سادات را انتخاب نمایند و افراد غیر سادات فطریه عام را انتخاب نمایند. همچنبن نسبت به انتخاب قوت غالب گندم یا برج دقت نمایید.
  • تعداد افراد برای پرداخت فطریه و یا تعداد روزهای کفاره را وارد نمایید.
    لطفاً یک مقدار بین 1 و 30 را وارد نمایید .
  • 0 ریال