اجرای نمای اجری و باز سازی خانه مدد جو روستای چاه عباس